YBED

Yaşam Boyu Eğitim Derneği 2006’da kuruldu ve toplumsal yaşama entegrasyonu hızlandırma yoluyla eğitim, girişimcilik, kültürün tanıtımı, girişim, teknoloji, tarım(ziraat), çevre(doğa) ve spor alanlarında etkinlikler düzenlemektedir. Bu alanlarda; dezavantajlı, engelli, yetersiz ve marjinal insan gruplarını, Türkiye'nin kalkınmasına önemli katkı sağlayabilecek üretken bir çoğunluğa dönüştürmeye çalışıyoruz ki böylece Türkiye'nin dünya standartlarını yakalamasına yardımcı olma amacımıza katkı sağlıyoruz. Temel olarak bu tür grupların kalitesini, standartlarını geliştirmeyi ve ülkemizde bilgiye dayalı bir toplum bilincinin yükselmesine yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

 

Amaç ve hedeflerimiz göz önüne alındığında, çocuklar ve gençler ile fiziksel, zihinsel ve sosyal engelliler, engelliler, dezavantajlı ve az temsil edilen bireyler, kronik hastalık sahibi olanlar ki bunun içine madde bağımlıları ve gereksinim grupları dahil, için toplumun ihtiyacına yönelik yenilikçi projeler geliştirir ve uygularız.

Bu bağlamda ana hedeflerimiz; Avrupa Birliği ve eğitim programları hakkında bilgilendirmek ve bilinç yükseltmek; Avrupa Birliği eğitim programları yoluyla gençlerin kendilerini gerçekleştirmelerini ve kişisel gelişimlerini teşvik etmek ve yaygın eğitim, kültürlerarası diyalog, uluslararası iş birliği ve aktif sivil toplum geliştirmektir.

 

Derneğimiz;

-Girişimciliğe teşvik ile profesyonel ve gönüllü çalışmalar yaparak gençliğin yaşam kalitesini artırmak

-Yaygın eğitimi, gönüllülüğü, gençler arasında sağlıklı ve ekolojik yaşam biçimlerini geliştirerek istenmeyen davranış biçimlerinin önlenmesini teşvik etmek

-Çok kültürlülüğe ve barışa teşvik etmek

-Girişimcilik programına ve yönetimle ilgili yeni beceriler edinmeye gençleri teşvik etmek

-Kültürler arasında aktif vatandaşlık, dayanışma, hoşgörü ve anlayışı teşvik etmek

faaliyetlerine odaklanmaktadır.

 

Biz bilgi ve deneyim alışverişine, araştırma yapmaya, yeni girişimcileri eğitmeye, yurtiçinde ve yurtdışında, sosyal sorunlara ve yeni iş fikirlerine çözüm arayan şirketler ile projeler geliştirmeye ve toplu olarak uygulamaya odaklanan projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz.

Bu aktivitelere katılarak beraberlik, iletişim, paylaşım, etkileşim ve toplumsal yaşama aktif katılım duygularını arttırmak kuruluşumuzun en önemli amaçlarından biridir. Bu bağlamda biz; örgün ve yaygın eğitime dayalı birçok yerel ve uluslararası faaliyeti yürüttük ve içlerinde bulunduk.

 

Bu anlamda biz deneysel öğrenme ve yaygın eğitimin öneminin altını çiziyoruz ki buna yaygın eğitimin araç ve yöntemlerini ana akım eğitimine dahil edilmesi de giriyor. Özellikle “Erasmus +”nın yeni çerçevesi altında toplumun yaygın eğitimi tanıması ve bu eğitimin faydalarını öğrenmesi ihtiyacı her zamankinden daha açık bir şekilde görünmektedir.

PIC: 949281868
Organization ID: E10083310

Kuruluşumuzun hedef grubu, eğitim, kültürel, etnik, sosyal vs. durumlarına bakılmaksızın 16 ve 30 yaşları arasında yer alan gençlerdir. Faaliyetlerimiz her zaman gençlerin ve toplumun ihtiyaçları ve ilgisine yönelik olarak şekillenmektedir. Bu nedenle, diyebiliriz ki, YBED, insan hakları eğitimi, kültürlerarası öğrenme, toplumsal cinsiyetle ilgili konular, yeni medya teknikleri, girişimcilik, ekoloji gibi uzmanlık gerektiren farklı konularda çalışmış ve böylece gençlik çalışmaları alanında çok çeşitli ve zengin bir deneyimi kendine katmıştır.

 

Bunların yanı sıra, Yaşam Boyu Eğitim Derneği olarak Avrupa Birliği'nin Erasmus Genç Girişimciler Programı kapsamında ofisimizde 6 ayda bir girişimcileri ağırlıyoruz. Bu gençlerin enformel ve yaygın eğitim almaları, yeni bir geleceği nasıl inşa edecekleri ve yeni iş fikirleri üzerinde nasıl çalışacakları konusunda onlara katkıda bulunuyoruz.

Erasmus + tarafından finanse edilen tüm Ana Eylemler etkinlik projelerinde deneyimlerimizle de biz Avrupa Birliği programlarının bir parçasıyız. Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (Ana Eylem 1- KA1) altında YBED olarak, iletişim, çevre, göçmenler ve mülteciler, kültürel farklılıkların anlaşılması, sürdürülebilir girişimcilik, farklı grupları içine alabilme& kaynaştırma, aşırılık ve ayrımcılığın önlenmesi, erken dönemde okulu bırakmanın önlenmesi gibi çeşitli konularda birçok gençlik değişimi ve eğitim kursları gerçekleştirdik. Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İş birliği (Ana Eylem 2- KA2) de ise iki projede ortak olarak iş birliği yapıyoruz, daha sonra da koordinatör olarak da projede yer aldık.

 

Aynı zamanda yerel çevrede de aktif olarak çalışıyoruz ve bu nedenle aşağıda belirtilen bazı önemli yerel projelerde deneyimlerimiz var:

-Farklı şirket ve kamu kuruluşlarında proje yönetimi kursları vermek

-Yerel ve bölgesel kuruluşlarla çalışmak

-Yeni şirketlere girişimcilik becerileri kazandırmak

 

Faaliyetlerimiz:  Temel olarak ulusal ve uluslararası projelerle çocukların, gençlerin, engellilerin ve farklı grupların yaşam koşullarını ve kalitesini artırarak Türkiye'nin uluslararası entegrasyonunu güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için, biz toplumsal sorunların çağdaş ve uluslararası düzenlemelerle çözümüne yönelik ortak faaliyetlerde bulunuyoruz ve böylece Türkiye'nin küresel kalkınma düzeyindeki yerine ulaşabilmesini amaçlıyoruz. Kuruluşumuz, kuruluşun genel hedefleri doğrultusunda uluslararası faaliyet gösteren ilgili kurum ve kuruluşlarla faaliyet göstermektedir. Özellikle eğitim projeleri hazırlıyor, farklı kuruluşlarla bilgi ve deneyim alışverişinde bulunuyoruz, eğitim ve seminerler düzenliyor ve organizasyon üyelerine eğitim, sağlık, çevre, girişimcilik, sosyal, kültürel konularla ilgili hibe projeleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz.

YBED

 

2005 yılından bu yana...